Rada Nadzorcza CHSM  kadencja  2022-2025

Prezydium

Krystyna Aleksandrowicz - Przewodnicząca
Sebastian Bielecki - Z-ca Przewodniczącej     
Monika Posturzyńska - Sekretarz           


Komisja Rewizyjna
Monika Daniluk - Przewodnicząca
Magdalena Derkacz-Kowalewska - Członek
Józef Dynysiuk - Członek
Andrzej Stachniuk - Członek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
Andrzej Suski - Przewodniczący
Łukasz Czwaliński - Członek
Edyta Lada - Członek
Paweł Przebierowski - Członek


W sprawach pilnych prosimy zgłaszać się w siedzibie CHSM przy ul. Lwowskiej 51, pokój 207, celem umówienia spotkania z członkiem Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną.

Rada Nadzorcza składa się z 11  członków.

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.

Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach otrzymują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe bez względu na ilość posiedzeń w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, przy czym wysokość ta nie może być większa niż minimalne wynagrodzenie za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę .

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów spółdzielni czyjej służb etatowych.
 

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  • badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. ustalanie liczby części Walnego Zgromadzenia oraz dokonywanie podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
 11. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powóedztwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 20. uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy w powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
 21. uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 23. uchwalanie regulaminu począdku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 25. uchwalanie regulaminu komisji Rady,
 26. ustalenie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.